آيا جن ها برتر از انسانند؟

همه ما واژه «از ما بهتران» را به كرات شنيده ايم. اين واژه در فرهنگ عاميانه ما اغلب براي جن به كار مي رود ولي آيا واقعا اين چنين است؟ آيا جن موجودي برتر از انسان است؟ خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «و ما فرزندان آدم را بر بسياري از مخلوقات خود برتري و فضيلت كامل بخشيديم.» (سوره اسرا، آيه ۷۰) جن گیری

و همچنين واجب شدن سجده شيطان و فرشتگان بر انسان نيز، خود دليلي براي برتر بودن نوع انسان است در پيشگاه خداوند. يك انسان كامل بر همه موجودات برتري دارد و حتي بعضي از انسانها كه راه برقراري ارتباط با جنيان را مي دانند (مديوم‌ها) مي توانند بر آنها تسلط يابند. باز به قرآن كريم استناد مي كنيم كه مي گويد: «از پريان بودند كه به فرمان پروردگارش برايش كار مي كردند و هر كه از آنان از فرمان سرمي پيچيد به او عذاب آتش سوزان را مي چشانديم. براي وي هر چه مي خواست از بناهاي بلند و تنديسها و كاسه هايي چون حوض و ديگهاي محكم مي ساختند. » (سوره سبا، آيه ۱۲و ۱۳)اگر چه قرآن كريم در مورد تسلط بر جن فقط از حضرت سليمان ياد كرده است ولي در بسياري از كشورها و حتي در كشور خودمان هم نمونه هاي زيادي ديده شده كه اشخاصي با عنوان جن گير و يا احضاركنندگان ارواح توانسته اند از آن ها بهره گيرند، كه البته در مبحثي جدا به آن خواهيم پرداخت. در هر حال بايد دانست كه در پيشگاه خداوند انسان، اشرف مخلوقات است و يك انسان كامل و مومن بر همه خلايق برتري دارد.
حيات و زيستن جن بر روي زمين چگونه است
بنا بر آيه كريمه قرآن:

اين موجود عجيب پيش از آفرينش انسان، خلق شده است. (سوره حجرآيه ۲۷)
جنيان از شعله هاي آتش آفريده شده اند. (سوره الرحمن، آيه ۱۴)
جنيان چون انسانها دسته دسته به دنيا آمده اند، تا زمان مرگ زندگي كرده و بعد به جهان آخرت خواهند رفت. (سروره فصلت، آيه ۲۵)
آنها نيز نر و ماده دارند. (سوره جن، آيه ۶)
آن ها نيز تمايلات نفساني دارند. (سوره الرحمن، آيه ۵۶)
تعداد جنيان بيش از آدميان است. (سوره انعام، آيه ۱۲۸)
همان طور كه پيش از اين گفته شد، جن موجودي است مادي كه از آتش خلق شده است. از آنجايي كه ماده است، بنابراين حيات دارد و از آنجايي كه داراي حيات است و طبق آيات الهي زاد و ولد مي كند پس نر و ماده دارد، خواب و خوراك دارد و پايان زندگي اش با مرگ توام است و باز بنا بر آيات كريمه، زندگي پس از مرگ نيز خواهد داشت كه در مبحث ديگري به آن خواهيم پرداخت