جن در اسلام

جن موجودى نامرئى است كه در قرآن مجيد به وجودش تصريح شده است، (22 بار به صورت جن و 7 بار به صورت جانّ) (قرشى بنايى، 1412ق، ج2، ص 62؛ حريرى، 1384، ص 115). غير از موارد پراكنده، قرآن سوره اي با نام جن» دارد و از زبان آنها حقايقى را دربارة جنيان براى بشر بيان مي كند: همچنين در آغاز سوره الرحمن»، خداوند چگونگي خلقت جن و انسان را متفاوت مي داند (يكي از گِل و ديگري از آتش) و پس از آن به صورت مكرر انسان و جن را با اين لفظ خطاب مي كند: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبان»؛ پس [اى انس و جن!] كدام يك از نعمت هاى پروردگارتان را انكار مىكنيد؟ جن گیری

با توجه به آياتي كه دربارة جن نازل شده است، مهم ترين شاخصه ها و ويژگي هايي كه در قرآن براي جنيان بيان مي شود، بدين شرح است (اميدسالار، 1383، ج 10، ص 4903):
1. جن موجودي مادي و حقيقي است كه از آتش سوزانِ زهرآگين (حجر: ۲۷) يا شعلههاى مختلف (رحمن: ۱۵) آفريده شده و خلقت آنها بر روي زمين قبل از خلقت انسان بوده است (حجر: 27)؛
2. مانند انسان، مكلّف است (ذاريات: 56) گروهي از آنان مؤمنِ صالح و مسلمان (جن: 14) و گروهي كافرند (جن: 11) مانند انسان ها مي ميرند و از بين مي روند و گروهى جاى گروه ديگر را مىگيرند (فصلت: 25)؛
3. همچون آدميان حشرونشر و معاد دارند (جن: 15) و گناهكارانشان اهل دوزخ اند (سجده: 13)؛
4. آنان قدرت نفوذ در آسمان ها و خبرگيري و استراق سمع داشته اند، ولي ممنوع شدند (جن: 9)؛
5. جنيان ما را مي بينند، ولى ما آنها را نمي بينيم (اعراف: 27)؛
6. براساس آيات قرآن جنيان از علم غيب بي بهره اند (سبأ : 14).
7. جنّيان در ميان سپاهيان سليمان حضور داشتند (نمل : ۱۷) و براي او كارهاي خارق العاده و پرمشقت انجام مي دادند (سبأ: 12ـ13)؛

8. در آيات ۲۹ تا ۳۲ سورة احقاف» و چند آية نخست سورة جن» اشاره شده است كه گروهي از جنّيان نزد پيامبر اكرم صل الله عليه و آله رفتند و به آيات قرآن گوش دادند. به تصريح مفسران شأن نزول سورة جنّ همين ماجرا بود (طباطبايى، 1374، ج 18، ص 334، فخررازي ، بي تا، ج 27، ص 28).