جن در احاديث

وجود جن از احاديث و سخنان پيامبر صل الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام به تواتر بيان شده است و علم به وجود آنها از بديهيات دين است. علّامه مجلسي در بحار الأنوار بيش از 170 حديث دربارة جن نقل كرده است (مجلسي، 1351، ج ۷، ص 52ـ103). همچنين در اصول كافي (كلينى، 1369، ج2، ص 243) و بصائرالدرجات (صفار، 1404ق، ج 1، ص 96ـ103) نيز روايات مختلفي ذكر شده است.

در اين احاديث ، اشاراتِ گوناگوني به جنّ شده است كه برخي آنها توضيح و تفسيرِ داده هاي قرآن ، ازجمله آفرينش جنّيان از آتش و آگاهي يافتن آنها از اخبار غيبي است . جن گیری

هم نشيني برخي جنّيان با فرشتگان ، تقدم آفرينش جنّ بر آدم ، مبعوث شدن پيامبري به نام يوسف بر جنّيان ، كه او را كشتند (ابن بابويه، بي تا، ص 183)، خوردني ها و آشاميدني هاي جنّيان (مجلسي، 1351، ج۷، ص ۵۸؛ حرعاملى، 1409ق، ج1، ص 358)، تناسل جنّيان (حرعاملى، 1409ق، ج20، ص 128)، امكان وقوع تناسل بين آنها و آدميان (مجلسى، 1403ق، ج 60، ص 66؛ كلينى، 1369، ج2، ص 245)، و مطالبي ازاين دست محتواي احاديث را تشكيل مي دهد.

مفاد برخي روايات نيز از آن حكايت دارد كه جنّيان مي توانند به صورت حيواناتي چون مار (مجلسى، 1403ق، ج 60، ص 66)، سگ (مجلسى، 1351، ج۷، ص ۶۶) و حتي انسان ، با ظاهري عجيب و غريب ، در آيند.

در احاديث منقول از امامان شيعه ، اهل بيت عليهم السلام در ميان جنّيان هم پيرواني دارند و هم دشمناني (كوفي ، 1990 م، ج۱، ص ۵۵۲؛ مجلسى، 1351، ج۷، ص ۵۵)؛ جنّيان با امامان ارتباط داشتند و از آنان پرسش هاي ديني مي كردند (صفار، 1404ق، ج1، ص 96) و انسان هاي مؤمن و شيعه را برادر خود مي خواندند (مجلسى، 1351، ج۷، ص ۵۵). از ديدار امام علي ، امام صادق و امام رضا عليهم السلام با جنّيان گزارش هاي متعددي نقل شده است (صفار، 1404ق، ج ۱، ص ۱۲۳؛ كلينى، 1369، ج ۱، ص ۳۹۴؛ عبدالوهاب، بى تا، ص 74).

به گفتة امام باقر عليه السلام، امام علي عليه السلام در ميان جنّيان نماينده داشته است. در روايتي ديگر، ابن عباس پيكار امام علي عليه السلام را با گروهي از جنّيان ياغي و منافق گزارش كرده است (مجلسى، 1403ق، ج 39، ص 176). رواياتي نيز مبني بر درخواست جنّيان براي كمك به اباعبدالله عليه السلام ذكر شده است (همان، ج ۴۴، ص ۳۳۰؛ ابن قولويه، 1356، ص 94). همچنين اخبار بسياري در منابع شيعه و سني روايت شده است كه جنّيان بر شهادت امام حسين عليه السلام گريستند و اشعاري نيز از قول جنّيان در رثاي آن حضرت نقل كرده اند (صدوق، 1376، ص 166).