جن » چنانکه از مفهوم لغوي اين کلمه بدست مي آيد موجودي است ناپيدا که مشخصات زيادي در قرآن براي آن ذکر شده، از جمله اينکه :

۱- موجودي است که از شعله آتش آفريده شده است بر خلاف انسان که از خاک آفريده شده« و خَلَقَ الجانّ من مارج من نار » (الرحمن / ۱۵
۲- داراي علم و ادراک و تشخيص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال است،آيات مختلفي از سوره جن بر اين مطلب دلالت مي نمايد.
۳- داراي تکليف و مسئوليت هستند. آيات سوره جن و آياتي از سوره الرحمن دلالت دارند.
۴- گروهي از آنان مؤمن صالح و گروهي کافر هستند (و انّا منا الصالحون و منّا دون ذلک ) (جن /

۱۱ ) ۵- آنها داراي حشر و نشر و معادند (و امّا القاسطون نکانوا لجهنم حطباً) (جن / ۱۵ ) ۶- آنها قدرت نفوذ در آسمانها و خبر گيري و استراق سمع داشتند و بعداً ممنوع شدند. (جن / ۹ ) ۷- در ميان آنها افرادي يافت مي شوند که از قدرت زيادي برخوردارند همانگونه که در ميان انسانها نيز چنين است (نمل / ۳۹ ) ۸- آنها قدرت انجام بر انجام بعضي از کارهاي مورد نياز انسان دارند. (سباء ۱۲ – ۱۳ ) ۹- خلقت آنها بر روي زمين قبل از خلقت انسانها بوده. (هجر / ۲۷ ) جن گیری