بختک


امروزه در جامعه بختک را به عنوان موجودی زشت مانند جن یا ملاکه یا شیطان و ... می دانند. اما با بررسی های علمی و تجربی روی افرادی که چنین مطالبی را اعتقاد دارند، می تواند به راحتی از زندگی خصوصی دوران سنین ۸ یا ۹ الی ۱۲ تا ۱۳ و ۱۴ سالگی آنها فهمید، که این اشخاص در این سنین دارای اختلالات جنسی شدند که ممکن است بر اثر یک شخص دیگر یا عاملی دیگر بر آنها غلبه کرده باشد.

به هر حال عامل اصلی اینکه مسئله ای به نام بختک هست، همان اختلالات جنسی در دوران و سنینی است که بیان شده است و گاهی هم دلیل آن دعاهای منکره می باشد