اگر رتبه ي جنينان از انسان پايين تر است چگونه ابليس توانست در رديف فرشتگان قرار گيرد ؟

رتبه ي ملائکه از رتبه ي آدم به عنوان خليفه الله پايين تر است . زيرا ملائکه مقام محدودي دارند و حامل يک اسم يا چند اسم از اسماء الهي مي باشند ، به تعبير قرآن سخن ملائکه عبارت است از اينکه : « و ما منا الا له مقام معلوم » (39) ما را مقام و مرتبه اي نيست ، مگر مقام و مرتبه اي محدود . و يا مي گويند « و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک » (40) پروردگارا ! ما به حمد تو تسبيح تو را مي کنيم و تو را تقديس مي نماييم . چنانچه ملاحظه مي فرماييد ملائکه در حد تسبيح و تحميد و تقديس ، خدا را نشان مي دهند . اما در مورد آدم فرمود : « و علم آدم الاسماء کلها » و خداوند به آدم همه ي اسماء را آموخت . پس مقام آدم مقام تعليم کل اسماء است . و لذا وقتي به ملائکه فرمود از آن اسماء خبر دهيد اظهار ناتواني کردند . قرآن مي فرمايد : « فقال انبئوني باسماء هولاء ان کنتم صادقين * قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العليم الحکيم » (41) ؛ سپس به فرشتگان فرمود اگر راست مي گوييد که شايستگي خليفه ي الهي بودن داريد ، از اين اسماء به من خبر دهيد . گفتند منزهي تو ، ما را جز آنچه خود به ما آموخته اي هيچ علمي نيست ، تويي داناي حکيم . ملائکه اعلام مي کنند که توان تعليم و ارائه همه اسماء را ندارند . پس با توجه به آيات فوق ، يک موجودي مي تواند با عبادات خود در حد ملائکه بالا برود ولي جامع کمالات الهي نباشد ، از اين جهت ابليس توانست در حد ملائکه قرار گيرد ، بدون آنکه حامل جامعيت اسماء الهي باشد . ولي خليفه الله که صورت بالفعل آن امام معصوم مي باشد مقام جامعيت اسماء را دارا است .  جن گیری