آيا با هر انساني يک جن به نام همزاد متولد مي شود؟

: نه ، چنين چيزي درست نيست ، آنقدر حرف بي پايه اي است که اصلاً احتياجي نيست درباره اش بحث کنيم ، کسي که چنين ادعايي کرده بايد دليل بياورد چگونه به اين مطلب رسيده است . آري خداوند مي فرمايد : « و من يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » (43) ؛ هر کس از ياد خدا روي برگرداند براي او شيطاني که او را همراهي کند قرار مي دهيم . که اين ربطي به همزاد ندارد ، بلکه همراهي شيطان است با کسي که از ياد خدا روي برگردانده.  جن گیری

افرادي هستند که نسبت به نظام اسلامي و يا مسائل مسلمين بي تفاوت اند و از طرفي کرامت هايي نيز دارند ، آيا به کرامت هاي اين گونه مي توان اطمينان کرد ؟
جواب : دقت کنيد که کرامت به خودي خود نبايد ارزش به حساب آيد ، حتي امکان دارد شيطان شما را اهل کرامت کند و ذهن شما را به همين کرامت ها مشغول کند و در نتيجه از « کريم » باز دارد ، شما هم مغرور شويد به اينکه اگر راه من غلط بود نبايد به چنين کراماتي دست مي يافتم . آنچه در اسلام اصل است « بندگي خدا » است ، هدف هيچ يک از اولياء الهي در انجام بندگي ، کرامت نمي باشد ، حالا اگر خداوند در امري خاص مصلحت ديد و کرامتي از طريق آنها به ساير مخلوقات نشان داد بحث ديگري است ، ولي اين نوع کرامت ها ، به خودي خود در اسلام ، کمال به حساب نمي آيد ، به همين جهت ائمه «عليهم السلام»در اقل کرامت هستند . مقام اولياء ، بندگي است ، کرامت مخصوص خدا است ، من بايد بنده باشم و او بايد رب کريم باشد . محي الدين بن عربي مي گويد از استادم پرسيدم که چرا شاگردان مشا بيشتر از شما کرامت دارند ؟ گفت من مي خواهم بنده باشم آنها مي خواهند رب باشند . حقيقت من بندگي است ، و نه نمايش قدرت ، حقيقت رب قدرت و اظهار کرامت است