جن کیست

يکي از آفريده هاي خداوند متعال موجودي بنام جن است اين موجود همانند انسان داراي تکليف است و هدف از خلقت او همانند انسان عبادت و بندگي خداوند است. قرآن در سوره ذاريات آيه ۵۶ مي فرمايد: جن موجودي است که از آتش آفريده شده است چنانچه قرآن در سوره الرحمان آيه ۱۵ مي فرمايد: « و خلق الجان من مارج من نار» جن گیری

اگرچه جن موجودي است که قدرت انجام کارهاي استثنايي و فوق العاده را دارد ولي از نظر سازمان وجودي ضعيفتر از انسان است و تحت تسخير اوست زيرا همين موجودات قوي در حکومت حضرت سليمان پيامبر خداوند در تحت سلطه آن حضرت بودند و نيز پيامبري که از جنس انسان ها براي آنان برانگيخته شود پيامبر جنيان گفته مي باشد.

امام معصوم عليه السلام که به اذن خداوند قدرت تصرف و هر چيزي را دارد و مي تواند هر کاري را انجام دهد و هر چيزي را بداند، بر موجوداتي بنام جن نيز سلطه دارد و در تاريخ زندگاني ائمه عليه السلام موارد متعددي که آنان جنيان را استخدام کرده اند به چشم مي خورد و يا خود جنيان براي انجام خدمت و کمک اعلام آمادگي نموده اند زيرا امام معصوم عليه السلام براي گروه جن نيز امام است و پرسش هاي ديني و مشکلات خود را با مراجعه به امام عليه السلام بر طرف مي کنند

خلاصه گفتار آن که جنيان همدوش با انسان آفريده شده اند و در تکليف و مواخذه و اختيار و اراده و ثواب و عقاب و رهسپار شدن به سوي بهشت و يا فرود افتادن در دوزخ يکسان هستند وابسته وجودشان از انسان ضعيف تر است همانطور که افراد خود انسان هم در قوت ضعف تفاوت دارند و همچنين انسان از جن قوي تر است بر اين اساس پيامبر جنيان از انسان است و آنها از ميان خود پيامبري ندارند.

بنابراين اين گفتار که جن در قرآن بمعناي ميکروب است يا بعضي از انواع آن، ميکروب ها هستند که موجودات زنده ريز و ذره بيني هستند گفتاري باطل و نادرست است. آيا مي توان گفت ميکروب ها را خدا روز قيامت محشور مي کند و مورد عذاب و مواخذه قرار مي گيرند؟

آيا آنها هستند که با انسان ها و در رديف آنها در جهنم ريخته مي شوند؟ آيا ميکروب ها هستند که در مکه به حضور حضرت رسول رسيده و ايمان آوردند و گفتارشان را خدا در قرآن حکايت فرموده است و آن محل اکنون بنام مسجد جن مستحب است که حاجيان در آنجا دو رکعت نماز گزارند؟