موجودات ماوراء‌الطبيعه

شايد به جرات بتوان بحث در وادي موجودات ماوراءالطبيعه را به قدمت تاريخ بشري دانست، چه در ميان عوام و چه در ميان روشنفكران، دانش پژوهان ومحققين هر عصر. از اين رو بعد از گذشت قرنها اين بحث هنوز هم به همان تازگي دنبال شده و چنانچه وقتي نوشته اي، گفتگويي، داستاني و يا حتي فيلمي درمورد آن تهيه مي شود از استقبال عموم برخوردار مي گردد، چرا كه بشر هميشه تشنه برداشتن حجاب از مستورهاي پيرامون خويش است، تا بتواند حس غريزي كنجكاوي خود را

نسبت به اين موجودات، به طريقي تسكين بخشد. شايد يك وجه اشتراك را بتوان در ميان عوام و روشنفكران و دانشمندان يافت و آن شك و ترديد نسبت به واقعيت وجودي آنان است؛ چرا كه حتي سير تكاملي علم در قاره اروپا و امريكا هم نتوانسته آن را از محالات بداند و علي رغم همه پيشرفتهاي علوم بشري هيچ راه حل علمي براي پي بردن به چگونگي اين موجودات عنوان نشده و همه چيز مانند ازل در شك و ترديد است. اما در جهان بيني اسلامي همه چيز زيبا و بجا آفريده. جن گیری

شده است،حتي موجود ماوراءالطبيعه‌اي با نام «جن»، موجودي كه حتي برخي از مسلمانان، روشنفكران و دانش پژوهان در زمينه ديني يا به ديده شك و ترديد در آن نگريسته، و يا سكوت كرده اند